enbgrurogr

Terms and conditions

за ползване на услугите, достъпни през уебсайта anafeds.com в сила от 25.05.2018 г.

Настоящият документ съдържа общите условия за ползване на предоставяните от Ilixx LLC услуги на потребителите на уебсайтa anafeds.com и урежда отношенията между Ilixx LLC, със седалище и адрес на управление: 203 S Main St. Ste 3000 Sheridan, WY 82801 /наричано по-долу за краткост Ilixx LLC/ и всеки един от регистрираните потребители на сайта.

I. Общи дефиниции

Чл. 1.

При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

anafeds.com е уебсайт в Интернет, собственост на Ilixx LLC, който дава възможност за ползване на различни услуги, предмет на настоящите Общи условия.

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница или обект чрез стандартизирани протоколи.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща /непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL/, препълване на каналите /FLOOD/, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация /HACK/, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви /CRACK/, изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение.

Информационна система/Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

IP Адрес е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър или друго устройство, Интернет страница или ресурс на Регистрирания потребител, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

Контекстен и поведенчески анализ - подходи, основаващи се на автоматизиран анализ, непозволяващ персонализирането на потребители.

Потребител е всяко лице, което ползва Услугите, предоставяни посредством anafeds.com .

Нерегистриран потребител е всеки Потребител, който не отговаря на критериите за Регистриран потребител.

Парола е избран от Регистрирания потребител код от букви, цифри и знаци, който заедно с Потребителското име индивидуализира същия и който заедно с Потребителското име служи за достъп до Потребителския му профил.

Потребителско име е избран от Регистрирания потребител уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в anafeds.com .

Потребителски профил е обособена част от уебсайта anafeds.com , съдържаща информация за Регистрирания потребител, изисквана от Ilixx LLC при регистрацията и съхранявана от Ilixx LLC, като достъпът до Потребителския профил от Регистрирания потребител се осъществява чрез въвеждане на Потребителско име и Парола. Потребителският профил дава възможност на Регистрирания потребител да ползва определени Услуги, до които достъпът е ограничен, да конфигурира ползването на Услугите, да прави предложения за включване на нови Услуги, да прекрати ползването на Услугите, да променя Паролата си и др.

Предназначение на контекстния и поведенчески анализ e определяне на лингвистични зависимости, по-специално - семантичен анализ, PLSA, LDA и други, базирани на неперсонализирани данни и позволяващи адаптиране на съдържанието на anafeds.com, показвани на Регистрирания потребител; показване на относими резултати при търсене; за предотвратяване получаването на нежелана електронна поща; за защита от зловреден софтуер; за показване на таргетирана реклама и др.

Регистриран потребител е всеки Потребител, създал собствен Потребителски профил и регистрирал се да ползва Услугите, достъпни чрез уебсайта anafeds.com .

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на Услугите обективно невъзможно.

Сървър е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

Уебсайт/сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Чл.2.

Ilixx LLC предоставя на Регистрирания потребител безплатно или срещу заплащане предвидените и описани по-долу Услуги при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в anafeds.com изисквания за конкретните Услуги.

Услугите, предмет на настоящите Общи условия, предоставяни от Ilixx LLC на Потребителя, включват комплекс от ресурси и услуги, предварително определени от Ilixx LLC като предоставяни срещу регистрация или срещу регистрация и заплащане на определена цена и оповестени на Интернет страниците в anafeds.com .

Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно или друго техническо оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. Ilixx LLC не носи отговорност, ако Абонатът не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на Ilixx LLC /хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност, софтуерна и/или хардуерна несъвместимост и др./, както и за заплащане на дължимите от Потребителя на доставчиците на услуги по достъп и пренос възнаграждения.

Чл. 3.

Доколкото предоставяните от Ilixx LLC Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните Услуги и режимът им на предоставяне /срещу регистрация, срещу регистрация и заплащане/ могат да бъдат променяни по всяко време от Ilixx LLC.

Чл. 4.

За да използва предоставяните от Ilixx LLC Услуги, Потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време /on-line/ в Интернет на страницата на anafeds.com , да изрази съгласие с настоящите Общи условия, както и съгласие личните му данни да бъдат обработвани във връзка с предоставяните от Ilixx LLC Услуги. При регистрация на непълнолетно лице /между 14 и 18 години/, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, заявлението за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на същото.

Чрез натискане на бутон „Потвърди“, потребителят декларира, че е запознат, съгласява се с „Общите условия“ и „Политиката за поверителност“ на Ilixx LLC и се задължава да ги спазва. Изпраща формуляра за регистрация и ако е одобрен за Регистриран потребител на anafeds.com може да потвърди регистрацията си чрез изпратения му линк на електронната поща и може да ползва услугите като Регистриран потребител.

Ilixx LLC може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Регистрирания потребител, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Регистрирания потребител, в случай на възникване на спор между страните. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на адрес https://anafeds.com/bg/terms.php по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

Преди извършване на изявлението, потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма. В тази връзка, има право и във всеки последващ момент, като Регистриран потребител да коригира или актуализира информацията, която първоначално е въвел.

За ползването на платените Услуги, на Ilixx LLC от Регистрирания потребител освен регистрация е необходимо и заплащане на съответна цена или абонаментна такса по един от указаните на сайта начини.

С регистрирането си и придобиване качеството Регистриран потребител се получава достъп до всички предлагани от Ilixx LLC Услуги, изискващи регистрация, отговарящи на Правилата на играта и достъпни чрез anafeds.com .

При попълване формуляра за регистрация в http://anafeds.com, родителят или настойникът на потребителя, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността или другите изискуеми от електронната форма на Ilixx LLC данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни, и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, Ilixx LLC има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията на Регистрирания потребител. За повече информация относно правата и задълженията във връзка с личните данни, моля да прочетете нашата Политика за поверителност .

Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на Ilixx LLC и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите - предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията.

Чл. 5.

При регистрацията си Потребителят посочва Потребителско име и Парола за достъп до Услугите, достъпни през уебсайта anafeds.com. Aко Потребителското име не е вече заето, Потребителят получава Потребителското име и Паролата, които е заявил. В случай, че избраното Потребителско име е вече заето, Потребителят следва да избере друго такова, което да е уникално и да не е регистрирано от друг Регистриран потребител.

Потребителското име, с което Потребител е регистриран в anafeds.com , не му дава никакви други права, освен правото на първия заявил конкретното Потребителско име в рамките на информационната система на Ilixx LLC за срока на действие на договора. Ilixx LLC не проверява и не носи отговорност за истинността на Потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование /фирма/, право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

Регистрираният потребител е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица Паролата си и да уведомява незабавно Ilixx LLC в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Регистрираният потребител носи пълна отговорност за опазването на своята Парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на Паролата.

С цел по-голяма защита, Ilixx LLC препоръчва на своите Регистрирани потребители да полагат усилия съставената от тях парола да бъде достатъчно уникална или сложна, за да се предотврати лесното и разпознаване от трети недобросъвестни лица. Ilixx LLC препоръчва на своите Регистрирани потребители също така периодично подменяне на паролата.

Ilixx LLC по никакъв повод не изпраща до своите Регистрирани потребители електронни или каквито и да били други писма, съдържащи искане за предоставяне на потребителското име и/или парола за достъп в anafeds.com .

Ilixx LLC е наясно, че потребителското име и паролата могат да доведат до пряката или непряката идентификация на съответния потребител. В тази връзка тези данни ще бъдат третирани като „лични данни“.

Чл. 6.

Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, по начина, посочен в чл. 4.

След попълване на формуляра за регистрация от потребител, Ilixx LLC незабавно потвърждава получаването на изявлението по чл. 4, като изпраща съобщение до Регистрирания потребител.

В случаите, когато за ползването на конкретна услуга на съответната Интернет страница се изисква плащане на определена цена, Регистрираният потребител прави конкретна заявка за активиране на съответната услуга от Ilixx LLC на базата на сключения договор между страните.

По заявките за страните възникват всички права и задължения, предвидени в настоящите Общи условия. Конкретните условия за предоставяне на всяка платена услуга са описани на съответната Интернет страница в сайта. Регистрираният потребител, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от договора. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено до Ilixx LLC по формата за контакт . Ilixx LLC възстановява на Регистрирания потребител сумата /ако има такава/ с която разполага съобразно прилагането на Правилата на играта .

Чл. 7.

Настоящите Общи условия не се прилагат за Услуги, за които има отделни правила.

Чл. 8.

Доколкото предоставяните от Ilixx LLC Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателни промени, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Ilixx LLC.

При извършване на промени в настоящите Общи условия, Ilixx LLC довежда до знанието на Потребителя извършените промени чрез публикуването им в anafeds.com и/или чрез публикуване на съобщение.

II. Предоставяни услуги. Условия за достъп до предоставяните услуги.

Чл. 9.

Безплатни Услуги са Услугите, предоставяни на Регистрирания потребител от Ilixx LLC чрез уебсайта anafeds.com , за достъп до които е достатъчна регистрация.

Чл. 10.

Платените Услуги, предоставяни от Ilixx LLC чрез anafeds.com , са описани в правилата на играта и всеки състезател – Регистриран потребител заплатил месечна такса, може да ги ползва по собствено желание.

Конкретните платени Услуги, тяхното съдържание, условията за предоставянето им и цените за достъп до същите се публикуват на страницата на anafeds.com и в самата игра .

Чл. 11.

Цените за получаване на достъп до платените Услуги са обявени в частта достъпна само за Регистрирани потребители на anafeds.com и са предмет на актуализиране от страна на Ilixx LLC. Последващо изменение в цените не засяга правата на Регистриран потребител, който вече е предплатил определено време за достъп до Услугите. Регистрираният потребител може да извърши плащането на цената на услугата или абонаментната такса по всеки един от посочените в съответната Интернет страница начини.

III. Права и задължения на страните

Чл. 12.

Ilixx LLC се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите предмет на настоящите Общи условия.

Ilixx LLC няма задължението и обективната възможност да контролира и влияе на ползването на играта от състезателя.

Ilixx LLC има правото да дезактивира или заличи Потребителското име и Паролата за достъп до Потребителския профил на Регистрирания потребител в случай, че Регистрираният потребител наруши правилата за ползване.

Чл. 13.

Ilixx LLC има право /но не и задължение/ да инсталира върху компютрите на Регистрирания потребител кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Регистрирания потребител и дават възможност за възстановяване на информация за Регистрирания потребител, като го идентифицират и за проследяване на действията му. Кукитата, инсталирани от Ilixx LLC, се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на anafeds.com, собственост на Ilixx LLC, включително и за повишаване на сигурността, разпознаване предпочитанията на Потребителите, анализ на данни, показване на персонализирано съдържание, рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя, запазване на настройки, мониторинг, за използване на методите на Контекстен и поведенчески анализ и др., с цел задоволяване на възможно най-широк спектър от потребителски нужди и изисквания. Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя по време на неговото посещение на уебсайта anafeds.com . Потребителите могат да откажат съхраняването и/или достъпа на избрани от тях кукита като променят настройките на своите браузъри. Потребителите следва да са запознати, че при ограничаване на разрешените от тях кукита, Ilixx LLC може да бъде лишенa от възможността да предоставя в пълен обем всички функционалности на съответния притежаван от него Уебсайт. Въпреки горното, Потребителите се съгласяват, че някои видове кукита са задължителни за изправното функциониране на съответния Уебсайт и нямат възможност да откажат съхраняването им и/или достъпа до тях, освен чрез преустановяване на ползването на Услугите. Кукитата могат да съставляват лични данни, поради което ще бъдат третирани в съответствие с правилата за обработка на лични данни от Ilixx LLC.

Ilixx LLC има право да изпраща съобщения до Регистрирания потребител с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Регистрираният потребител се съгласява да получава съобщения от Ilixx LLC.

Ilixx LLC има право да обобщава анонимизирани данни, с цел подобряване и усъвършенстване на anafeds.com . Изборът на подходящи технически средства за използване на информацията се прави от Ilixx LLC, като се прилагат добри индустриални практики за запазване на интегритета на информацията и обезпечаване на бързият й пренос. Ilixx LLC обобщава тази информация за трети страни по начин и в обем, които не позволяват на третите страни разкриване на самоличността на отделни Потребители и не застрашават тяхната сигурност. Анонимизираните данни не могат да бъдат свързани с конкретно лице и по този начин да доведат до пряката и/или непряката му идентификация. Ilixx LLC действа с волята на коректен доставчик на услуги на Интернет обществото и не предоставя обработени данни на трети страни, когато масивът на тези данни е достатъчно малък и би могъл да позволи разкриване на дигиталната самоличност на даден Потребител. В случай, че Ilixx LLC предостави индивидуални данни за Потребител на трети страни, то това може да бъде извършено само при изричното съгласие на последния, което съгласие следва да бъде получено отделно.

Чл. 14.

Ilixx LLC си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез сайта, след отправяне предизвестие чрез публикуване на съобщение в съответните Интернет страници в anafeds.com , и/или в Потребителския профил на Регистрирания потребител.

При прекратяване предоставянето на услуга срокът на предизвестието е 90 /деветдесет/ дни.

Чл. 15.

Ilixx LLC има право, но не и задължение по своя преценка и без отправяне на предупреждение, да спира достъпа до и/или премахва съхранените от Потребители на сървъри на Ilixx LLC файлове, когато съдържанието на същите противоречи на предвидени в настоящите Общи условия изисквания и/или по преценка на Ilixx LLC – на повелителни норми на закона.

Чл. 16.

Потребителят има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни посредством anafeds.com, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Ilixx LLC за всеки отделен вид услуга. За да може да ползва Услугите, Регистрираният потребител, следва да въведе Потребителското си име и Парола.

Чл. 17.

Регистрираният потребител, има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията. Регистрираният потребител има и други права във връзка с обработката на лични данни, които са подробно описани в настоящите общи условия, както и в информацията, която е предоставена във връзка с чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните /GDPR/.

Чл. 18.

Потребителят се съгласява да се придържа към условията, определени от Ilixx LLC, във връзка с особеностите на Услугите по отношение типа на режима на предоставяне, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от Ilixx LLC и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на Услугите.

Чл. 19.

Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Ilixx LLC Услуги компютърно оборудване и достъп до Интернет.

Чл. 20.

Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта anafeds.com /включително наличните бази данни/, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Ilixx LLC или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Ilixx LLC и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Ilixx LLC или трето лице.

Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от Ilixx LLC Услуги да не зарежда, съхранява на сървъра на Ilixx LLC, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали:

противоречащи на настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;

които имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от Ilixx LLC;

чието съдържание нарушава права или свободи на човека;

представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

При неспазване на изискванията на ал. 4, Ilixx LLC има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до съответната информация или материали, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи, Ilixx LLC има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

Чл. 21.

Всеки Потребител се задължава при ползване на предоставяните от Ilixx LLC Услуги:

да спазва настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

да уведомява незабавно Ilixx LLC за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;

да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите Потребители, както и да не използва услугата по начин, предизвикващ отказ от Услугите („denial of service“);

да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта anafeds.com и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

Чл. 22.

Освен в случаите когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайтовете anafeds.com .

Чл. 23.

Ilixx LLC не носи отговорност за непредоставяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Ilixx LLC, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на сървъра.

Страните приемат, че Ilixx LLC не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на Ilixx LLC с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи Ilixx LLC предварително уведомява Потребителя за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите, чрез публикуване на съобщение в anafeds.com .

Чл. 24.

Регистрираният потребител се задължава да обезщети Ilixx LLC за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил Паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

IV. Защита на личните данни

Чл. 25.

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано /субект на данни/; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Администратор е Ilixx LLC, със седалище и адрес на управление: 203 S Main St. Ste 3000 Sheridan, WY 82801

Можете да се свържете с Ilixx LLC във връзка с обработката на лични данни по формата за контакт .

Личните данни, които събира Ilixx LLC, могат да бъдат разкривани на следните категории трети лица:

  • компетентни държавни органи, когато са поискани в съответствие с приложимите закони и утвърден ред и след като се уверим, че са налице тези предпоставки;
  • наши контрагенти, с цел да Ви предоставят персонализирани търговски предложения;
  • Smart Ad Server, посредством API, което не изисква човешка намеса;
  • DFP (инструмент на Гугъл), който дава възможност за предоставяне на персонализирани реклами;
  • руги метрични инструменти, които могат да се съдържат като програмен код в рекламните съобщения. С цел избягваме на всяко съмнение Ilixx LLC използва данните ви само ако предварително сте дали съгласие за това. Последното не се прилага по отношение на данните за възраст, които Ilixx LLC използва за да гарантира, че децата няма да ползват anafeds.com без съгласието на родител/настойник и по-начина указан в чл.4.

Ilixx LLC обработва така събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно. Ilixx LLC се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от неправомерен достъп, разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. При разработването на съответния софтуер са приложени методи и техники, които защитават потребителите от разпространените типове атаки като – XSS /възможност за въвеждане на зловреден код чрез JavaScript,/CSRF/кражба на идентичност на потребител чрез дублиране на потребителска сесия/, click jacking и др. В криптиран вид се съхраняват и паролите на потребителите. Комуникацията между имейл сървърите на anafeds.com и сървърите на трети страни при обмяна на имейл съобщения, също се осъществява по криптиран TLS канал, доколкото сървърите на третата страна поддържат такава възможност. Ilixx LLC осигурява и мерки за физическа сигурност на сървърите, където се съхраняват вашите данни и контролира достъпа до тях директно или чрез свои партньори.

Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то Ilixx LLC взема съответните специални мерки за защита на данните.

Ilixx LLC се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

В регистрационната форма, попълвана от Потребителят при регистрацията, Ilixx LLC обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Регистрирания потребител се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Регистрираният потребител ще изрази съгласието си и чрез отделно волеизявление в съответствие с изискванията на GDPR.

В случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица Ilixx LLC има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 26.

Ilixx LLC събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя /безплатни или платени/, за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя, за статистически и други цели. Описаните цели, за които се използва информацията са изчерпателно изброени. Ако Ilixx LLC има нужда да използва тези лични данни за други цели, то Вашето съгласие ще бъде поискано отделно.

Чл. 27.

Ilixx LLC се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

е получил изричното съгласие на Потребителя;

информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

други посочени в закона случаи;

V. Действие на договора

Чл. 28.

Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

преустановяване на дейността на Ilixx LLC или прекратяване поддържането на anafeds.com ;

взаимно съгласие на страните за прекратяването;

други предвидени в закона случаи;

Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати ползването на предоставяните от Ilixx LLC Услуги.

При прекратяване на договора Ilixx LLC дезактивира Потребителския профил на Регистрирания потребител и заличава Паролата за достъп до Потребителския профил на Абоната, а личните данни, които са събрани и обработвани, биват изтрити в разумен срок, освен ако Ilixx LLC няма законово задължение да ги пази.

Чл. 29.

Извън посочените по-горе случаи, всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

VI. Други разпоредби

Чл. 30.

Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение по формата за контакт .

Чл. 31.

Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Чл. 32.

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.